POZVÁNKA

V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva
dňa 20.4.2018 o 19.00 hod
v miestnosti zasadačky Obecného úradu v Jastrabí nad Topľou.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu na elektromobil.
  Projekt:  „ Podpora nákupu elektromobilu za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických  a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Jastrabie n. T.“
 5. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR –na zabezpečenie  materiálno-technického vybavenia DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákupu náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
 6. Začiatok výstavy Kompostoviska, Komunitného centra.
 7. Informácia o podaných a schválených projektoch
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

Michal Džuka
starosta obce

Jastrabie nad Topľou, 18.4.2018