Výberové konanie

Obecný úrad Jastrabie nad Topľou
vyhlasuje výberové konanie na
1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční
dňa 27.8.2018 o 10.00 h

v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Jastrabí nad Topľou.

- viac informácii o výberovom konaní [PDF]