Zmluvy 2020

Názov zmluvy

Účastník zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota zmluvy

Uzavretá

Zverejnená

Kúpna zmluva č. 20201758_Z 

PROCAR, a.s.

Demänovská ul.800,

03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36384992

Strojové vybavenie Zberného dvora

 

91 154,00 €

 

06.08.2020

06.08.2020

Kúpna zmluva č. Z202017506_Z

AGRATECH s.r.o.

Mlynská 1347,

09301 Vranov nad Topľou

IČO: 31725210 

Drvič stavebného odpadu

20 300,00

06.08.2020

06.08.2020

Zmluva o Municipiálnom úvere

Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11,
010 11 Žilina
IČO: 31 575 951

Poskytnutie úveru - výmena krytiny na dome smútku

14 196,85

10.07.2020

12.07.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve 241/2019/OO

 

Ministerstvo vnútra

Slovenskej republiky –

Okresný úrad Prešov

Námestie mieru 3,

080 01 Prešov

IČO: 00151866 

Úprava zmluvy Zmluvy 241/2019/OO

 

25.06.2020

02.07.2020

Zmluva o dielo č. 25.02/2020

KAMTEL, s.r.o.
Kendice 117,
082 01 Kendice
IČO: 36 660 990

Modernizácia kamerového systému obce Jastrabie nad Topľou

6 931,92

28.04.2020

30.04.2020

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/32

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava
IČO: 42 181 810

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností
medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa
Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP

 

07.04.2020

08.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy Predsedu vlády slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1,
813 70 Bratislava 1,
IČO: 00 151 513

Poskytnutie dotácie s účelovým určením pre Základnú školu Jastrabie nad Topľou na rekonštrukciu školy a materiálne vybavenie

10 000,-

19.03.2020

02.04.2020

Dohoda č.20/40/054/243

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Námestie slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 30794536

Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov

 

30.03.2020

30.03.2020

Zmluva č. 1420313

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17,
831 03 Bratislava
IČO: 0017 7474

Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce

1 400,-

27.03.2020

27.03.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 18.01.2019

 

CONSTRUCTOR-EU s.r.o.

Lomnická 311, 

Vechec 094 12

IČO: 36836907

Dodatok dopĺňa a upravuje zmluvu o dielo zo dňa 18.01.2019

 

208 700, 02€

 

28.02.2020

 

02.03.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12,
815 26 Bratislava
IČO: 30 794 323

Zmena čísla bankového účtu

 

31.01.2020

13.03.2020

Zmluva o dielo č. 01/02/2020

RD-SYSTÉM s.r.o.
Rakovec nad Ondavou 7,
072 03 Rakovec nad Ondavou
IČO: 31 725 147

Rekonštrukcia sociálnych priestorov ZŠ

13 003, 08

01.03.2020

11.03.2020

Mandátna zmluva

FOR PROJECT s.r.o.
Bancíkovej 1A,
812 03 Bratislava
IČO: 48 103 276

Externé riadenie projektu pre projekt s názvom: "Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou"

3 744,-

24.02.2020

02.03.2020

Dodatok č. 4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava
IČO: 42 181 810

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP

186 883,50

28.02.2020

29.02.2020

Dodatok č. 3 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2,
812 72 Bratislava
IČO: 00151866

Dodatok č.3 k zmluve o spolupráci USVRK-OIP-2018/000768-063

 

19.02.2020

20.02.2020

Zmluva o grantovom účte

Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11,
010 11 Žilina
IČO: 31 575 951

Zriadenie bežného účtu

 

12.02.2020

12.02.2020

Dohoda č.20/40/054/72

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Námestie slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 30794536

Poskytnutie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 3" 

 

27.01.2020

29.01.2020

Zmluva o Municipiálnom úvere

Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11,
010 11 Žilina
IČO: 31 575 951

Poskytnutie úveru bankou

77 360,00 

14.01.2020

14.01.2020

Zmluva o bežnom účte


Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11,
010 11 Žilina
IČO: 31 575 951

Zriadenie bežného účtu

 

14.01.2020

14.01.2020