Kontakt MŠ

Adresa:
Materská škola
Jastrabie nad Topľou 113
094 35 Soľ

e-mail:
msjastrabienadtoplou@gmail.com

web:
http://msjastrabienadtoplou.blogspot.sk/

Materská škola Jastrabie nad Topľou
Zriaďovateľom MŠ Jastrabie nad Topľou je Obec Jastrabie nad Topľou. Materská škola je jednotriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Naša materská škola je prvou školou, ktorú deti navštevujú. Nedeje sa v nej nič náhodne. Deti tu získavajú skúsenosti,  ktoré majú iný charakter a kvalitu ako životné, mimoškolské. Mimo školy dieťa získava skúsenosti náhodne /bicyklovanie/ v prostredí materskej školy v procese edukácie dieťa získava zámerne, cieľavedome skúsenosti v edukačných aktivitách materskej školy v procese výučby. Pri výchove a vzdelávania kladieme  dôraz najmä na hru, pretože hra  predstavuje v živote dieťaťa najprirodzenejšiu činnosť, prostredníctvom ktorej absorbuje do vlastného vedomia obrovské množstvo poznatkov, podnetov a skúseností. Ak je hra priestor pre výchovu dieťaťa – budúceho dospelého človeka – potom predstavuje viac ako zábavnú aktivitu či nepodstatnú súčasť voľného času. Je miestom boja o hodnoty, ktorými sa naše deti v budúcnosti budú riadiť.

V súčasnosti naša materská škola riadi svoju činnosť podľa ŠkVP s názvom “Kto sa hraje, nezlostí!“, ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu a rozvoj sociálno-emocionálnej oblasti detí. Naším cieľom je nielen privádzať deti k poznaniu prírody, ale predovšetkým utvárať celú osobnosť dieťaťa, smerovať ich k zodpovednému prístupu k prírode i k ľuďom.

V neposlednom rade sa snažíme poskytovať rodičom detí odborno-metodickú pomoc. Rozvíjať a organizovať tradičné aktivity rodiny a školy a obohacovať ich o nové akcie, neformálne stretnutia (nové tvorivé dielne, besiedky, vystúpenia detí, športové súťaže, opekačka, tematické dni, karneval, výlety). Snažíme sa rodinnú výchovu rešpektovať, zohľadňovať a na ňu nadväzovať.

Víziou našej materskej školy je  vytvoriť optimálny súbor podmienok a okolností pre deti predškolského veku, aby mali pocit, že prežili šťastné detstvo, v ktorom nechýba istota a harmónia, dodávajúca silu k zodpovednému zvládnutiu neskorších úloh.

Bižová Lucia, Bc.
Riaditeľka MŠ


ms_jastrabie_01ms_jastrabie_02ms_jastrabie_03